Rådsmøde i Naturpark Lillebælt 8. marts 2018

Dagsorden for mødet i byrådssalen Middelfart:

•           16.30 Formand Eea Haldan Vestergaard byder velkommen, medlemmer præsenterer sig og fælles foto v Eea
Styregruppen præsenterede sig.

•           16.50 Video og fotos fra fejringen 23. februar v Eea

•           17.00 Ny organisation og vedtagelse af rådets kommissorium v Niels Ole

•           17.15 Naturparkplanen, projekterne og de 30 events i 2018 v Niels Ole

•           17.30 Rådet drøfter i mindre grupper følgende:

Hvordan kan jeg og mit bagland bidrage til de projekter og events, som naturparken skal arbejde med?

Hvad gør jeg lige nu i naturparken – projekter, debat, formidling?

Har jeg og mit bagland gode fortællinger fra Naturparken? V Niels Ole

•           18.00 Opsamling på gruppernes arbejde i plenum v Niels Ole

•           18.20 Evt. og afslutning v Eea

•           18.30 Slut

 

 

Referat

 Kommentarer fra Rådet til projekterne:

Forskerne undersøger pt. marsvin (fødegrundlag, støj,…)

Er sæler årsag til at fiskebestande forsvinder? Marsvin er muligvis påvirket af miljøfremmede stoffer, usædvanligt at se levende brandmænd på nuværende tidspunkt; …

Enighed om at Naturparken skal stå for en vidensbaseret og videnskabelig tilgang.

Kommentar til fugletårne: fordel at holde sige til lave udsigtspunkter.

 

Rådet:
Føns holder Naturens Dag – en god måde at få borgerne informeret om NP

Kan det ikke komme med i aktivitetsoversigten?
Lav et NP-kit til aktive foreninger, så de kan gøre opmærksom på NP, når de holder arrangementer.

Naturen Dag kunne blive et Naturparkens Dag a la Fjordens Dag, som holdes andres steder

Artikler til ugeavisen – lav dem kortere, og til gengæld lidt flere, så de drysses ud over året.

Flere steder i vores område kunne udstyres med info om NP; fx etablere info på steder, hvor der fiskes (små fiskehuse…)
Rådets medlemmer kan også fortælle om NP, der hvor de færdes?
Kommissorium blev godkendt med følgende kommentarer:

 

Spørgsmål fra Rådet: Arbejder Naturpark Lillebælt på at imødegå fx sandsugning og klapning af havneslam.

 

Det ligger ikke i NP kommissoriet – det er de enkelte byråd, som har teten her.

Rådet: Har rådet mulighed for at have en mening om det?

 

Rådet må ikke gå ind i lovgivningen / udtale sig politisk. Rådet er et rådgivende organ.
Udtaler rådet sig om politiske sager, kan det skabe splid mellem de tre byråd. Vi skal bruge NP til at binde os sammen. Når Rådet udtaler sig, så skal man være enige. Send spørgsmål til forretningsudvalget, som så på baggrund heraf, kan udtale sig udadtil.  Men rådet kan godt drøfte forskellige udfordringer.

Rådets medlemmer udtaler sig ikke hver især på rådets vegne, men kan altid sige personlig eller organisationens mening.

 

Hvordan kan jeg og mit bagland bidrage til de projekter og events, som naturparken skal arbejde med?

 

Landboforeninger kan formidle kontakter til lodsejere. Rådet kan hjælpe med opmærksomhed på eksisterende stier.

DOF kan hjælpe med fugleture, fotos og infoplancher samt rådgivning om fugleskjul og formidling.

Sportsfiskerne kan hjælpe med fiske-arrangementer i fx Slotssøen til børn og med projekter om ålegræs og stenrev og kvælstofreduktion. Voldgraven i Fredericia kan også bruges som bynær fiskemulighed. Obs på hvad krabber kan bruges til, der er så mange af dem.

Museerne kan hjælpe med at vise de historiske spor, fx ved bilture, cykelture eller dykkerture fx med Søren larsen. Peter Storm ved også meget om kulturhistorien primært Middelfart og har skabt en folder om hvad man ser på begge sider af Lillebælt når man sejler. Kan skrive til ugeaviser, facebook og hjemmeside.

Fælles naturens dag?

Styregruppen hjælper med forankring internt. Økonomi og kommunikation til ledere og politikere.

Friluftsrådet kan hjælpe med formidling, TV-udsendelser, foredrag om livet under overfladen.

Visit Kolding og Visit Lillebælt og Destination Lillebælt kan bidrage med markedsføring fx formidling af strand-herligheder, cykelturisme, cykelprodukter til udlændinge, fiskenetværk – Lillebælts fiskevenner, guide til surfing. Ideer til handicappede turister. Der kan udnævnes partnere/ambassadører og de guidede ture kan udbygges.

Naturstyrelsen kan bidrage med udvikling i Røjle Klint, Fænø Kalv, Kasmose Skov, Stenderup skovene og Solkær Enge. Fx ved shelter-projekt i Kasmose skov, stier.

 

Hvad gør jeg lige nu i naturparken – projekter, debat, formidling?

Masser af vandløbsprojekter som giver flere fisk og bestandsanalyser herfra kan bruges til formidling.

Museerne vil gerne formidle vrag og etablere et renoveret dampskib i naturparken.

Fiskerne, Peter Storm m.fl. er med i planlægningen til Naturens dag. Landboforeningerne holder ro på landsiden.

 

Har jeg og mit bagland gode fortællinger fra Naturparken?

Indfør torsdagsfuglen!

Artikel til Jyske Vestkysten fra Sportsfiskerne, som Naturparken kan dele.

Mange laver foredrag, kan man lave en liste på hjemmesiden?

 

Rådet under evt.:

Lav pladser, hvor landmænd/borgerne/ kan lægge sten til de kommende stenrev.

Vildtkamera har fanget odder på Fyn, obs på at faunapassager under veje med bro kan skabes med sten – billig og nem måde.