Rådsmøde 23. oktober 2017

Møde i Naturparkrådet d. 23. oktober 2017

Sted: Bülows Kaserne, Fredericia.

Program:

1. 17.00 Velkomst ved formand Johannes Lundsfryd

2. 17.05 Lidt om Bülows Kaserne v Christian Bro

3. 17.15 Pilotparkens resultater siden 2014 v Niels Ole Præstbro

4. 17.30 Status på ansøgning om at blive Dansk Naturpark v Niels Ole Præstbro

5. 17.45 Opdateret organisering af Naturpark Lillebælt fra 2018 v Styregruppen

6. 18.15 Evaluering i små grupper om rådets sammensætning, rolle og opgaver – Rådets kommissorium gennemgås og muligheden for at supplere sig selv eller skifte ud overvejes.

7. 19.00 Mad og drikke

8. 19.30 Tak for i dag

Afbud: Allan Buch (stedfortræder Flemming Worsøe), Eea Haldan Vestergaard, Lars Mortensen.

Referat:

Ad. 1. Johannes Lundsfryd – Ansøgningen er nu sendt af sted til Friluftsrådet. Det har været en lang proces. Men målet om, at ansøgningen skulle sendes indenfor denne byrådsperiode er nået.

Ad. 3. Niels Ole Præstbro orienterede om Pilotparkens resultater siden 2014.

Dialog:

Grete Andersen – godt at se der er sket rigtig meget.

Johannes Lundsfryd – præsentationen viser, at der har været godt flow gennem de første 4 år. 2

Ad. 4. Ansøgningen er sendt. Der er til ansøgningen vedhæftet en udbygget beskrivelse af afgrænsningen. Afgrænsningen er et produkt af at det er frivilligt at være med i projektet. Lodsejerne har mulighed for at melde sig ud og de ønsker er blevet imødekommet.

Liste med Nationalkomite og Bestyrelse er sendt til Naturparkrådet.

Når vi bliver godkendt efter kriterier for Danske Naturparker skal det fejres. Det bliver i januar 2018. Gode ideer til fejringen modtages gerne af sekretariatet.

Dialog:

Johannes Lundsfryd – har I været i dialog med Friluftsrådet i forbindelse med ansøgningsarbejdet?

Niels Ole Præstbro – ja der har været meget dialog med Friluftsrådet. Friluftsrådet er lidt bekymrede for den hullede ost ved Trelde Næs. Det er i ansøgningen beskrevet at årsagen er den demokratiske proces og frivillighed som hele konceptet jo bygger på.

Ad. 5. – Hanne Laursen fortalte, at de 3 kommuner har lavet ny organisering.

Frem til 2018 er der fællessekretariat bestående af Niels Ole og Merete.

Fra 2018 er sekretariatet ændret til, at der er lige mange ressourcer fra de 3 kommuner. ½ årsværk fra hver kommune. Herudover er der en koordinerende person fælles for de 3 kommuner også med ½ årsværk – Niels Ole Præstbro. Målet er at få et fællessekretariat med et styrket ejerskabet i kommunerne.

Organisationen er tilføjet yderligere et led – Forretningsudvalg bestående af 3 politikkere. Det bliver det direkte link ind i de 3 byråd. Formandsskabet går på skift. Også med det formål at få en bedre forankring i alle kommuner.

2018 – formandskab Kolding

2019 – formandskab Fredericia

2020 – formandskab Middelfart

Formidling – ressourcerne til formidling er øget så der nu er 1/3 årsværk i hver af de 3 kommuner. Indtil nu har der været 1/3 fælles naturvejleder.

Plan for ny organisering er vedhæftet.

Dialog:

Grete Andersen – ser godt ud, specielt mht. at det politiske styrkes.

Christian Bro – godt med den nye organisering. Det vil styrke samarbejdet med lokale samarbejdspartnere – nu ved de hvor de skal henvende sig i deres kommune. 3

Morten Knutson – det er vigtigt også med den samlende indsats, så man mærker Naturpark Lillebælt og ikke de 3 kommuner. Det er et fællesprojekt og ikke 3 dele som et projekt.

Christian Bro – vi udbytter de ressourcer vi har bedst muligt.

Karsten Enggaard – mange af de projekter der reklameres for er lavet af andre. Det er vigtigt at forbinde det der findes og ikke alene kreere nyt. Landbrug og fødevarer, hvordan får vi det med?

Hanne Laursen – Planen afspejler det der er i gang i kommunerne.

Niels Ole Præstbro – i projekterne “Spis Lillebælt” og “Lillebælt partnere” indtænker vi landbrug og fødevarer.

Grete Andersen – det er også i tråd med hvad hotellerne og restaurationerne vil.

Søren Larsen – I Tyskland er de rigtig gode til det vi også vil m.h.t. landbruget. På sigt forsvinder hullerne i osten – når det først erfares at det er et godt brand.

Ad. 6. Niels Ole Præstbro gennemgik forslag til ændringer af Kommissorium for Rådet.

Dialog:

Jacob Harrekilde – da Rådet er et rådgivende udvalg er det vigtigt at alle repræsenteres på møderne. Derfor bør alle have suppleanter.

Niels Ole Præstbro – der er enighed om at alle har en suppleant.

Niels Ole Præstbro – Kommissorium tilrettes og sendes rundt for kommentering.

Johannes Lundsfryd – hvad med rådets sammensætning i fremtiden?

Niels Ole Præstbro – det bør drøftes i baglandet. Opfordrer alle til at tage en drøftelse i baglandet.

Inger Birkebæk – husk at baglandet er alle 3 kommuner. De enkelte foreninger repræsenterer, for de flestes vedkommende, alle 3 kommuner.

Johannes Lundsfryd – alle bør høre i baglandet og beslutte, hvad de gør de næste 4 år som det politiske. Der kan løbende skiftes ud, når det passer med valg i de enkelte foreninger.

Flemming Worsøe – hvad med fritidsfiskerne, bør de ikke være med?

Johannes Lundsfryd – hvis styregruppen og det nye forretningsudvalg siger ja er de med og opfordres til at deltage.

Andet:

Torben Lindholst– forslag til et nyt projekt. Fødevarer af tang. Århus Universitet er i gang – hvad med at indlede et samarbejde med dem? De har søgt og fået midler til projektet. 4

Thorbjørn Sørensen – Syddansk Universitet er også i gang med lignende projekt. Er ved at kortlægge ålegræsenge rundt om Fyn.

Kurt Due – projektet kan suppleres med at dyrke muslinger.

Torben Lindholst – vi skal huske at der er andre interesser vi skal huske i sådanne projekter – brugerne af vandet ex kajakfolket.

Ad. 8. Johannes Lundsfryd takkede for et godt møde.