Rådsmøde 14. juni 2018

Tid: 16.30 – 19.00

Sted: Cafe Løverodde, Løveroddevej 12, 6092 Sdr. Stenderup

Referent: Bente Møller Jessen

Dagsorden:

•           16.30 Formand Eea Haldan Vestergaard byder velkommen

•           16.40 Rundvisning rundt ude på Løverodde ved Bente Møller Jessen – Løverodde er naturpark-Hotspot og bruges af mange til badning og dykning, her kan laves projekt med undervandskunst og Naturstyrelsen udlægger mere urørt skov i skoven bag ved.

•           17.10 Nyt siden sidst (på cafe Løverodde) – Aktuelle emner i Naturpark Lillebælt og kort drøftelse af disse

•           17.30 Input til projektet: ”Bælt i balance”, se projektbeskrivelse i bilag 1

•           18.30 Cafe Løverodde-burgere og status på vores projekter 2018

•           19.00 Slut

Deltagere:

Eea Haldan Vestergaard, Kolding Kommune

Peter Storm, Middelfart Kommune

Søren Larsen, Friluftsrådet

Torben Lindholst, Danmarks Sportsfiskerforbund

Morten Knutsson, Kolding Herreds Landbrugsforening

Jakob Harrekilde, Naturstyrelsen

Ib Jørgen Jensen, Formand Føns Vig Fritidsfiskerforening

Boj Bro, Danmarks Naturfredningsforening, suppleant for Karsten

Niels Chr. Johansen, Danmarks Jægerforbund, suppleant for Jørgen

Niels Ole Præstbro, Sekretariatskoordinator, Naturpark Lillebælt

Inger Papst, Leder Natur & Miljø, Fredericia Kommune

Hanne Laursen, Natur & Miljøchef, Middelfart

Inger Birkebæk, Chef for Natur & Vand, Kolding

Jakob Weber, Kolding Kommune

Bente Møller Jessen, Kolding Kommune

 

Ikke til stede:

Karsten Enggård, Danmarks Naturfredningsforening, Fredericia

Lars Froberg Mortensen, Museerne i Fredericia

Mads Syndergaard, Dansk Ornitologisk Forening

Jørgen Hansen, Danmarks Jægerforbund

Grethe Andersen, HORESTA, Dansk Industri, Dansk Erhverv

Thorbjørn Sørensen, Destination Lillebælt

Anders Franz Johansen, Visit Lillebælt og Visit Kolding

Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening

Christian Bro, Fredericia Kommune – Formand for Miljø- og Teknikudvalget

Referat
1. Formand Eea Haldan Vestergaard bød velkommen

 

2. Rundvisning på Løverodde ved Bente Møller Jessen – Løverodde er naturpark-hotspot og bruges af mange til badning og dykning, her kan laves projekt med undervandskunst, og Naturstyrelsen udlægger mere urørt skov i skoven bag ved Løverodde-pavillonen. Ved Løverodde og i umiddelbar nærhed heraf er der mange minder fra forhistorien bl.a. om Lillebælt i krig.

 

3. Nyt siden sidst.

Dan Gødning sagen:

DHI Danmark har analyseret og foretaget modelberegninger på gødningsudslippet fra Dan Gødning. Deres modelberegninger viser, at kvælstoffet meget hurtigt har spredt sig, først mod syd (inden for de første 24 timer) herefter mod nord ud i Kattegat. DHI konkluderer, at vi har været heldige pga. strømretning og tidspunktet for ulykken, vandtemperaturen var lav og algerne var ikke i vækst. Konklusionen er, at der ikke er grundlag for en miljøskadesag, da vandkvaliteten ikke er rykket en miljøklasse ned. Alle spørgsmål besvares i Fredericia Kommune.

(Se mere her https://www.fredericia.dk/haendelse-den-3-februar-paa-havnen)

Ændring af grænsen ved Trelde Næs:

På grund af den rejste fredningssag ved Trelde Næs, og ønsket om at køre en samtidig dialog om naturparkgrænsen, har vi fået fristudsættelse fra Friluftsrådet til årsskiftet 2019/2020. Alle spørgsmål besvares i Fredericia Kommune.

 

Baltic Pipe:

Det ser ud til den kommer. Forretningsudvalget skriver i så fald et brev til Energistyrelsen med forslag om at etablere stenrev, hvor gasledningen krydser Lillebælt.

 

Guidede ture i naturparken:

Vi har 45 guidede ture i naturparken, de er alle beskrevet i en turfolder og bliver lagt på facebook og annonceret i ugeaviser. Der er udsendt pressemeddelelse om turene, hvor formanden udtaler sig.

 

Havvindmøller v. Als og Helnæs:

Naturparken er blevet spurgt om vores holdning til havvindemølleparken. For det første ligge vindmølleparken uden for naturparken, for det andet udtaler naturparken sig ikke i sådanne sager, jf. vores kommunikationsplan. Udtalelser må komme fra de enkelte kommuner.

 

Life Kystfugle:

Vores ansøgning om EU midler er imødekommet, så der mangler blot underskrift og endelig vedtagelse af kommunale budgetter.

 

Vandscootere: Vi ved, at der er flere, der føler sig generet af vandscootere. Forretningsudvalget har derfor valgt, at vi udsender en nyhed om, hvor det er tilladt at sejle med vandscootere i naturparken, og om hvad reglerne er generelt.

 

Unesco:

Intet nyt

 

 

4. Input til projektet: ”Bælt i balance”.

Der blev arbejdet i grupper om forbedringer, forskning og formidling. Gruppernes input vil blive samlet og indarbejdet i den kommende ansøgning til Villum-Velux og Nordea.

 

Der blev bl.a. forslået, at vi skal bruge marinbiologernes viden, evt. holde en workshop med dem, om hvad ved vi, hvad skal der til for at bæltet kommer i balance.

Det blev foreslået at involvere endnu flere organisationer, så de kan komme med ideer til forbedringer fx lystsejlere, undervandsjægere m.fl.

Det blev pointeret, at forskningen skal være anvendelsesorienteret, vi den skal kunne bruges til at udvikle og at teste forskellige metoder. Og den skal kunne anvendes i formidlingen af Lillebælt.

Der blev tillige stillet forslag til, at forskerne skal forpligtes til en gang om året at formidle deres viden for lokalbefolkningen, evt. som en slags Lillebælt Folkemøde.

 

5. Status på vores projekter 2018.

·         Vi har fået udarbejdet en roll-up med tegninger af steder i Naturparken. Der er også en plakat på vej.

·         Vi arbejder på, at få opdateret foldere om naturparken på dansk, engelsk og tysk.

·         Vi har søgt LOA om yderligere midler til naturrummene, men grundet interne fejl i LOA bliver vores ansøgning først behandlet i september.

·         Under projektet ”Bælt balance” arbejder vi også på at søge fondsmidler til en flydende platform, der skal kunne transporteres rundt i Lillebælt