Afgrænsning af Naturpark Lillebælt

Udpegningen på et kort er et krav, for at vi kan blive godkendt som naturpark i Friluftsrådets mærkningsordning for naturparker. Friluftsrådet siger også, at naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil.

Den geografiske udbredelse er godkendt i de tre byråd i 2017 som del af Naturparkplan 2018-2022.

En mærket naturpark vil ikke medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet – eventuelle tiltag og projekter på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler mellem kommune og lodsejer.

Se flere spørgsmål og svar om at have jord i en naturpark her

Naturpark Lillebælt har en størrelse på ca. 370 km2 og der er ca. 201 km2 beskyttet natur – dvs. 54 % af naturparken er beskyttet natur.

Ca. 70 % af naturparken er hav.

ca. 47 % er EU beskyttet natur, Natura 2000-udpegning. Resten op til de 54 % er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, natur- eller vildtreservater eller fredninger.

Har du spørgsmål til Naturpark Lillebælt eller Naturpark Lillebælts afgrænsning, kan du kontakte Naturpark Lillebælts sekretariat, som du finder kontaktoplysningerne til på fanen Kontakt.

Friluftsrådets krav til naturparkers afgrænsning

Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker har fastsat en række kriterier til afgrænsningen som skal opfyldes, hvis en naturpark vil optages i mærkningsordningen. Kriterierne omkring afgrænsningen er følgende:

Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning

Afgrænsningen bør følge naturlige landskabelige grænser frem for administrative grænser. Der behøver ikke at være fysiske afgrænsninger eller markeringer i landskabet.

Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur

Ved beskyttet natur menes som udgangspunkt: Natura2000 områder, arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven, klitfredede arealer, små naturarealer omfattet af skovlovens § 28 samt Jagt- og vildtforvaltningsloven. Undtaget er arealer omfattet af beskyttelseslinjer som for eksempel strandbeskyttelseslinjen. Der findes allerede de udpegninger der skal til for at opfylde kravet, og der vil ikke ske nye udpegninger af beskyttet natur som følge af naturparken.

Kommuneplan

Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil.

Se alle kriterier for at blive naturpark.