Kriterier

For at få mærket Danske Naturparker skal ansøger indsende en samlet ansøgning til Friluftsrådet, som bl.a. skal redegøre for, hvordan 10 kriterier opfyldes:

  1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur
  2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning
  3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder
  4. Naturparken skal have et naturparkråd
  5. Der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen
  6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil
  7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser
  8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende
  9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet
  10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan og denne skal være politisk vedtaget

Nationalkomiteen

Ansøgningerne vurderes af en nationalkomité, som er sammensat af relevante interesseorganisationer, myndigheder og fagpersoner. Mærket Danske Naturparker tildeles for en periode på fem år af gangen.

Nationalkomiteen består i dag af følgende myndigheder og organisationer: Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Regioner, KU (Skov og landskab), Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Dansk Turismefremme, Naturhistorisk Museum i Århus, De kommunale Park og Naturforvaltere samt Dansk Skovforening og Landbrug og Fødevarer med observatørstatus.

Danske Naturparker skal forankres til kommuneplanen

Naturparkerne forankres hos kommunerne, enten som en del af kommuneplanen eller som tillæg hertil. Det vil sige, at naturparkerne er mere lokalt forankrede end de danske nationalparker, som har ophæng i staten gennem nationalparkloven. Naturparkerne er forankret i kommunerne og til tværgående forhandlinger og frivillig deltagelse fra de lokale aktører.

Frivillighed

En mærket naturpark vil ikke medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet – eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler mellem kommune og lodsejer.

Mærkningsordningen Danske Naturparker udvikles med støtte fra Nordea Fonden