Året der gik 2015

Naturpark Lillebælt blev i maj 2014 udpeget som pilotpark af Friluftsrådet, under mærkeordning ”Danske Naturparker. Naturpark Lillebælt er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner.

Nedenstående er en kort status for, hvad der overordnet er bedrevet i projektet i 2015. Den omhandler status for formidlingsindsatsen, arrangementer og projekter. Statusrapporten understøtter det excel-skema, som er afrapportering på Naturparkens procesplan. Dvs. den plan som fremgår af ansøgning til Friluftsrådet, om at blive optaget som pilotpark. Af procesplanen fremgår følgende:

Lillebælt Naturpark arbejder mod at blive certificeret som naturpark under Danske Naturparker. For at blive optaget skal ti kriterier opfyldes, hvoraf Lillebælt Naturpark opfylder syv af kriterierne på nuværende tidspunkt, hvilket giver mulighed for at opnå mærkningen som pilotpark – en naturpark under Danske Naturparker, der arbejder mod at blive certificeret. Under pilotparkperioden vil Lillebælt naturpark arbejde for at opfylde de resterende tre kriterier:

  1. Der skal være en koordineret formidling af Lillebælt Naturpark.
  2. Der skal udarbejdes en naturparkplan for Lillebælt Naturpark.
  3. Lillebælt Naturpark skal have ophæng i Kolding, Middelfart og Fredericia kommuners kommuneplan.

Punkterne 1-3 fremgår af status-skemaet. Kun punkt 1 er uddybet nedenfor.

Koordineret formidling af Naturpark Lillebælt

Nedenstående beskriver meget kort konkrete tiltag indenfor formidlingsområdet.

Hjemmeside – logo og design.

Formidling omkring projektet foregår bl.a. på naturparkens hjemmeside og på Facebook – I 2015 har der især været fokus på at informere om nyheder og tiltag i naturparken. I håb om både at forankre og skabe dialog omkring projektet.

Derudover har projektet i 2015 fået udarbejdet et logo og en designguide. Designguiden skal skabe en tydelig og let genkendelig visuel identitet for NATURPARK LILLEBÆLT, således at brandingen af NATURPARK LILLEBÆLT fremstår med klarhed i den visuelle kommunikation. Formålet med designguiden er at sikre en ensartet og professionel kommunikation udadtil som afspejler NATURPARK LILLEBÆLTs værdier.

Designguiden beskriver principperne og udstikker retningslinjer for designet, der gør det nemmere for både medarbejdere og samarbejdspartnere at anvende designet korrekt.

Kommunikationsstrategi

Der er i 2015 udarbejdet en kommunikationsstrategi. Målsætningen for 2015 var at give information og være synlig. Så som at der årligt udsendes 3 nyhedsbreve, der informerer om aktiviteter og tiltag i naturparken. Det er bl.a. foregået via møder, facebook og hjemmesiden.

Naturvejleder i Naturpark Lillebælt

Den 1. november 2015 blev der ansat en naturvejleder i naturpark projektet, med i alt 1/3 ÅV. Naturvejlederen har udgangspunkt fra Naturcenter Hindsgavl dyrehave i Middelfart. Målet med ansættelsen er bl.a., at der kan arbejdes målrette med en koordineret formidling i hele naturparkens område. Der arbejdes bl.a. med at udbrede konceptet ”unge natur guider” fra Kolding kommune, til hele naturparkens område – klik her . Og det drøftes, hvilke muligheder vi har for at koordinere Blå Flag indsatsen i hele området.

Foldere, pjecer og guider

Destination Lillebælt har bidraget med informationsguider, som understøtter Naturpark Lillebælt.

  •  Cykelguide (2014) – en guide til cykelruter i naturparkområdet
  •  Fiskeguide (2014, 2 oplag på vej) – en guide til fiskepladser i naturparkområdet
  •  Kajakguide (færdig 2016) – en guide til kajakruter og –opholdssteder.
  •  Diving Denmark – kortlægning af dykkersteder i det Fynske Øhav.

Arrangementer 2015

Herunder fremgår de væsentligste arrangementer, som har været afholdt i tilknytning til Naturpark Lillebælt. Det er ikke en udtømmende liste.

• Lillebælts hemmeligheder – maj 2015

Naturpark Lillebælt arrangerede i samarbejde med WWF, FDF, DOF, Bælternes Fiskeriforening, Lillebælts Fritidsfiskerforening og dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt, en 2-dages event, hvor der var fokus på livet i Lillebælt. Eventen var bygget op af en række kystaktiviteter.

WWF stod klar med snorkeludstyr, som deltagerne kunne låne. Iført våddragt og dykkermaske gik folkene bag WWF på opdagelse på det lave vand, sammen med alle deltagerne. De nyetablerede dykkerstier blev afprøvet ved denne aktivitet.

På land kunne man blandt andet klappe en af de fisk som fiskeriforeningerne have leveret. Eller man kunne få sig en snak med Bælternes fiskeriforening, om bæltets fisk. Og samtidig få vejledning i udskæring af fisk. Og efterfølgende tilberede netop den fisk over spejdernes bål.

Ved krabbe-bassinet kunne man fange krabber med de bare næver eller med en snor. Og samtidig få en snak om livet som krabbe med naturvejlederen.

Der var rigtig god pressedækning på dagen. Og der var omkring 300 besøgende hen over de to dage.

Evalueringen af dagen var at vi fik vakt rigtig manges interesse for livet under overfladen. Og fik introduceret mange til forskellige friluftsaktiviteter, som knytter sig til Lillebælt. Der ud over fik vi promoveret Naturpark Lillebælt som organisationen, der gennem formidling og aktiviteter forbedrer mulighederne for et aktivt friluftsliv ved, i og på Lillebælt.
Målet er at gentage arrangementet i 2016.

• Skovens dag – maj 2015

Naturpark Lillebælt blev promoveret på skovens dag i Fredericia. Målet er at deltage aktivt i 2016.
Skovens dag i Fredericia afholdes på Trelde Næs. Og har primært fokus på at formidle om den rige og varierede natur i området. Samt introducere de besøgende til de mange friluftsaktiviteter, der kan foregå i den kystnære skov.

• Fjordens dag – juni 2015
Naturpark Lillebælt blev promoveret på Fjorden dag i Kolding, ved Rebæk strand. Fjordens Dag er et årligt event, som foregår i, ved, på og under vandet i Kolding Fjord. Målet er at Naturparken deltager aktivt i 2016.

• Bio Blitz, Skamlings Banke – juni 2015

Kolding Kommune afholdte Bioblitz på Skamlingsbanken – et spændende offentligt arrangement med masser af guidede ture ud i naturen! Bioblitz er en 24 timers naturoplevelse, hvor du kan være med til at finde, registrere og opleve Skamlingsbankens mange forskellige dyre- og plantearter. Naturparken blev promoveret ved arrangementet.

• Kulturskib i Kolding Havn – august 2015

Sejlende fortællinger i Naturpark Lillebælt til børn.
Hop om bord på børnenes kunstskib M/S Bibiana slip fantasien løs og oplev fortællinger fra havene gennem prisvindende børnebogsillustrationer fra hele verden.
Kom og se, rør og smag dyrelivet i Naturpark Lillebælt når Kolding Kommunes naturvejledere laver levende havudstilling på kajen. Bliv klog på det forunderlige liv under overfladen – Hvad laver krabben på bunden af dybet og hvorfor ser fisk så forskellige ud? Tag en tur på havnen og duft og få smag for havet, når vi koger rejer og ryger fisk på kajen.

• Naturens dag – september 2015

Naturpark Lillebælt deltog i naturens dag i Middelfart. Rigtig mange lokale foreninger og klubber leverer aktiviteter til dagen. I år var der 40 forskellige tilbud i naturen, hvoraf Naturpark Lillebælt deltog i den ene.
Arrangementet mindede i sin opbygning, meget om ”Lillebælts hemmeligheder”, som beskrevet ovenfor. Forskellen var, at vi denne dag havde et mindre udbud af aktiviteter. Og lokaliteten var ændret til et andet sted langs med Lillebælt.
Der kom mange interesserede på dagen og deltog aktivt.

Evalueringen af dagen var, at vi igen fik vakt manges interesse for livet under overfladen. Men også at vi bidrog til promovering af de involverede foreninger, som deltog i aktiviteten. Og derigennem fik introduceret de besøgende til forskellige friluftsaktiviteter.

Projekter

Nedenfor fremgår de væsentligste projekter, som der arbejdes med i Naturpark Lillebælt.

• Forskning og formidling

Naturpark Lillebælt samarbejder med universiteter (DTU, AAU), gymnasier mfl. om et projekt, hvor vi kobler forskning og formidling. Formålet med projektet er bl.a. at synliggøre og formidle viden fra under overfladen i Lillebælt. Formidlingen har bl.a. til formål at øge befolkningens interesse for livet under overfladen. Et af resultaterne i projektet er at etablere observations- og formidlingspunkter i Naturparken.

• Viden_om_Lillebælt

Et projekt støttet af NordeaFonden og Friluftsrådet. Målet er at tilgængeliggøre marin viden og udvikle et vidensgrundlag, som kan benyttes i forvaltning- og formidlingssammenhænge i marine naturparker, til at fremhæve balancen mellem benyttelse og beskyttelse.
Konsulent fra Klean A/S er hyret og der er gennemført opsøgende arbejde, så brugere og videnspersoner er fundet. To temamøder er afholdt med brugere og videnspersoner, og der er god mulighed for at få skabt en prototype og nye samarbejder, som skal vise et godt eksempel på udstilling af marindata til brug og forvaltning af en marin naturpark.

• Naturcenter – Østre Strand i Fredericia

I juni blev der indviet et nyt naturcenter ved Østerstrand. Her har naturvejlederen i samarbejde med pædagogstuderende fra seminariet i Kolding og en lokal lystfisker, indrettet naturcenteret i et tidligere ishus. Institutioner, skoler eller andre grupper kan benytte huset som et rum, hvor man kan låne udstyr som krabbestænger, mikroskop, strandlegetøj m.m. til brug ved stranden og ikke mindst, så står der to kar med siddepladser rundt om, hvor man nærmere kan studere havets forunderlige verden. Adgang til huset kræver en chipnøgle der kan fås ved henvendelse til naturvejleder.

• Grej bank – Trelde Næs i Fredericia

I en tidligere savværksbygning på Trelde Næs har Fredericia Kommune indrettet en grejbank og formidlingscenter. Her er det muligt for skovgæster, skoleklasser og institutioner at låne forskelligt udstyr til at udforske naturen i skoven og ved vandet. Grejbanken er en del af et nyt informationscenter i området. Her fortælles om det særlige plante- og dyreliv, geologien og skrænterne, som man kan opleve på Trelde Næs. Der arbejdes løbende på forbedringer – bl.a. i samarbejde med turistinformationen, lokale foreninger og Naturpark Lillebælt.

• Partnerskaber – erhverv og foreninger

Bælternes fiskeriforening og naturpark Lillebælt har indgået en skriftlig partnerskabsaftale. Omdrejningspunktet i samarbejdet er indgåelse af frivillige aftaler om beskyttelse af udvalgte naturtyper i Lillebælt, i områder som ligger indenfor Naturpark Lillebælt.

Formålet med aftalen er at der af frivillighedens vej, indgås aftaler om at begrænse eller fritage dele af Lillebælt for bundslæbende redskaber. For derigennem at styrke bundfauna og biodiversitet og medvirke til beskyttelse af Lillebælt.
Aftalen skal samtidig medvirke til et styrket samarbejde mellem fiskerierhvervet og turistforeningerne, med henblik på udvikling af fiskeri-turisme produkter.

Dykkerklubben – Marsvinet, turistforeningen Visit Middelfart og Naturpark Lillebælt har indgået en skriftlig partnerskabsaftale. Aftalen indebærer at Naturpark Lillebælt indgår i et samarbejde om udvikling af Maritim Center Lillebælt samt området ved Gammel Havn i Middelfart. Omdrejningspunktet for samarbejdet er formidling af områdets natur- og kulturhistorie. Samt bidrage til udvikling af oplevelser, der gennem formidling og aktiviteter forbedrer mulighederne for et aktivt friluftsliv ved, i og på Lillebælt.

• Etablering af Stenrev og snorkelstier i Lillebælt ved Middelfart

I foråret blev to nye dykkerstenrev i Lillebælt indviet i Middelfart. De to stenrev ligger ved dykkerklubben og ved Søbadet i Middelfart, som allerede er to populære dykkerspots. Den fascinerende verden af dyr og planter omkring stenrevene kan både opleves af snorkeldykkere og dykkere med flaske. Stenrevene ligger helt tæt på land og rækker ca. 50 meter ud i bæltet til en dybde på ca. 20 meter ved Søbadet og ca. 10 meter ved dykkerklubben.
Når stenrevene har ligget noget tid, vil de blevet beboet af rurer, muslinger, alger, søstjerne og sønelliker, og der vil være masser af gemmesteder for fisk som sortkutling, ålekvabber, sej og torsk.

Ud over de to stenrev blev der yderligere indviet tre nye dykkerstier i Lillebælt, ved Middelfart. Undervandsstierne er forsynet med vandtætte infoskilte på dansk og engelsk, som fortæller, hvad snorkel- og flaskedykkere kan opleve undervejs. Infoskiltene skal åbne dykkernes øjne for den verden af dyreliv, som umiddelbart er svær at få øje på. For eksempel er tangålen lang, tynd og står lodret og ligner ålegræs.
Alle tre stier er cirka 50 meter lange og tilgængelige året rundt.
I Danmark er det kun i Lillebælt, at dykkere kan hoppe direkte i vandet fra strandkanten og opleve stenrev med et varieret dyreliv og samtidig få information undervands. Strømmen gør, at stierne ikke sander og mudrer til.
Snorkeludstyr, i form af dykkerdragt, maske og dykekrfødder kan lejes i nærområdet.

Projekter som disse åbner op for en verden, som for langt de fleste mennesker er en lukket verden. Ved at etablere kystnære stenrev og dykkerstier, som kan benyttes af alle, øges forståelsen for de enorme naturværdier, der ligger gemt under overfladen, og forståelsen af, hvor vigtigt, det er, at vi balancerer brugen af havets ressourcer.

• Unge naturparkguider i Kolding

150 skoleelever fra Kolding Kommune blev i september udnævnt til landets første Unge Naturparkguider. Den fornemme titel får de efter at have arbejdet med at formidle naturen i Naturpark Lillebælt. Tre skoler i Kolding har hver fået 20.000 kr. fra Nordea-fonden til at gennemføre et undervisningsforløb sammen med Friluftsrådet, hvor eleverne skal formidle områdets natur og forbedre lokalbefolkningens tilknytning til Naturpark Lillebælt.
Når konceptet er ”afpudset” og ”justeret til”, vil Naturpark Lillebælt arbejde for at udbrede det til hele området. Udbredelsen bliver en væsentlig indsats i 2016.

• Interreg 5A projekt

Naturpark Lillebælt samarbejde med 6 tyske og 4 danske naturparker, om en ansøgning til EU-Interreg 5A-programmet. Ansøgningsfrist januar 2016.
Samarbejdet har titlen ”Nanett”, som står for Naturpark Netværk for bæredygtig turisme. Forventet projekstert juli 2016 forventet afslutning juni 2019.

Organisering af Naturparkprojektet

Der er nedsat et naturparkråd, bestående af i alt 14 medlemmer og 3 suppleanter. Der afholdes 3 -4 årlige møder.

Der er nedsat en styregruppe bestående af i alt 3 medlemmer, en fra hver af kommunerne. Styregruppen mødes hver 2 måned.

Der er etableret et naturparksekretariat, bemandet med 1 projektleder (Niels Ole Præstbro) og en Projektkonsulent (Anni Berndsen). I alt 1 ÅV.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af en medarbejder fra hhv. Kolding og Fredericia, samt sekretariatet. Gruppen mødes 1 gang pr måned. Målet med gruppens arbejde er, at bidrage til den overordnede koordinering af arbejdet med naturparken i de 3 kommuner.

Endeligt er der nedsat en formidlingsgruppe, bestående af kommunale naturvejledere fra de tre kommuner. Gruppen mødes hver 3 måned. Formålet med formidlingsgruppens arbejde er at understøtte og koordinere formidling om natur og kultur i naturparkens område.
Ressourcer i Naturparken

  • Sekretariatet. 1ÅV
  • Arbejdsgruppen. Kolding 0,2ÅV, Fredericia 02ÅV
  • Formidlingsgruppen. Fredericia 15 timer + timer til 2 x events, Kolding 0,2ÅV, Middelfart 1/3ÅV