Gamborg Nor

Gamborg Nor Vildtreservat er oprettet i 1940 og omfatter i alt ca. 130 ha. Heraf er ca. 64 ha landarealer, mens resten udgøres af vandarealer i Gamborg Fjord og søen i det inddæmmede område. Omkring inddæmningen findes udstrakte rørskove med spredte buske samt engarealer, marker og levende hegn. Reservatet fungerer som yngleområde for bl.a. Gråand, krikand, skeand, gravand, taffeland, troldand, grågås og toppet lappedykker. Vandrikse, vibe, dobbeltbekkasin og rørhøg samt mange småfugle yngler også her. I vinterhalvåret ses her store flokke af bl.a. blishøns.

Blishøne. Foto: Ole Klottrup

Blishøne. Foto: Ole Klottrup

Grågæs. Foto: Ole Klottrup

Grågæs. Foto: Ole Klottrup

Gravand. Foto: Karsten Enggaard

Gravand. Foto: Karsten Enggaard

 

 

 

 

 

Gamborg Nor og Hejlsminde er tillige udpeget i henhold til EU’s Ramsar-konvention på grund af deres særlige betydning som levested for vandfugle. Ramsarområderne indgår alle i Natura 2000 udpegningerne. Natura 200 område Lillebælt er yngleområde for en lang række fugle fra fuglebeskyttelsesdirektivet, såsom havterne, fjordterne, dværgterne, klyde, havørn og rørhøg. Lillebælt er tillige et vigtigt rastområde for sangsvane og toppet skallesluger foruden en lang række andefugle i vinterhalvåret såsom bjergand, edderfugl, fløjlsand, hvinand og troldand.

Havterne. Foto: Karsten Enggaard

Havterne. Foto: Karsten Enggaard

Græsning ved Gamborg Nor. Foto: Sandra Arvidson

Græsning ved Gamborg Nor. Foto: Sandra Arvidson