Forslag til afgrænsning af Naturpark Lillebælt

Udpegningen på et kort er et krav, for at vi kan blive godkendt som naturpark i Friluftsrådets mærkningsordning for naturparker. Friluftsrådet siger også, at naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil.

Den geografiske udbredelse er kun foreløbig, da den ikke er endelig godkendt i kommuneplanerne i de tre byråd endnu. Det skyldes, at der lige nu er en borgerinddragelse og høring igang, hvor der mulighed for, at borgere, lodsejere, frivillige organisationer mv. kan bidrage med deres ønsker og holdninger til den geografiske udstrækning og ikke mindst Naturpark Lillebælts fremtidige udvikling.

En mærket naturpark vil ikke medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet – eventuelle tiltag og projekter på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler mellem kommune og lodsejer.

Se flere spørgsmål og svar om at have jord i en naturpark her

Har du spørgsmål til Naturpark Lillebælt eller Naturpark Lillebælts afgrænsning, kan du kontakte Naturpark Lillebælts sekretariat, som du finder kontaktoplysningerne til på fanen Kontakt.

Friluftsrådets krav til naturparkers afgrænsning

Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker har fastsat en række kriterier til afgrænsningen som skal opfyldes, hvis en naturpark vil optages i mærkningsordningen. Kriterierne omkring afgrænsningen er følgende:

Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning

Afgrænsningen bør følge naturlige landskabelige grænser frem for administrative grænser. Der behøver ikke at være fysiske afgrænsninger eller markeringer i landskabet.

Pilotparker

Såfremt naturparken ikke har en præcis afgrænsning, skal det sandsynliggøres, at naturparken, når den præcise afgrænsning er vedtaget, kan opfylde kriterium nr. 1. Afgrænsningen skal være på plads inden udgangen af pilotparkperioden.

Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur

Ved beskyttet natur menes som udgangspunkt: Natura2000 områder, arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven, klitfredede arealer, små naturarealer omfattet af skovlovens § 28 samt Jagt- og vildtforvaltningsloven. Undtaget er arealer omfattet af beskyttelseslinjer som for eksempel strandbeskyttelseslinjen. Der findes allerede de udpegninger der skal til for at opfylde kravet, og der vil ikke ske nye udpegninger af beskyttet natur som følge af naturparken.

Kommuneplan

Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil.

Se alle kriterier for at blive naturpark.